Aktiviteter

Kallelse till årsmöte 2021

KKSF kallar alla sina medlemmar till årsmöte.
Datum: 27 februari , 2021. kl 12:30.
Plats: Digitalt via länk, uppkoppling via er mail.

Mötet kommer att kunna ske digitalt.
Info om hur finns i dojon.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast lördagen den 6 Februari, genom överlämning till någon styrelseledamot. Glöm inte skriva ditt namn på motionen. 

Från och med den 20 Februari finns det i dojon tillgång till verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorns berättelse, verksamhets- och budgetplan, styrelsens propositioner, inkomna motioner och valberedningens förslag på styrelse för kommande verksamhetsår. 

Rösträtt har medlem som erlagt medlemsavgift och är minst 16 år. Rösträtten för barn och ungdomar under 16 år kan utövas av målsman, oavsett om målsman själv inte är medlem.

Välkomna,
Styrelsen